isiXhosa FAL Grade 10 Notes

Welcome to your Grade 10 isiXhosa First Additional Language (FAL) notes! This guide will help you enhance your isiXhosa language skills, focusing on writing, comprehension, and presentation abilities. These notes are designed to provide you with a strong foundation in isiXhosa to excel in your studies.

Ukubhala Nokunikezela (Writing and Presentation)

 1. Isakhono Sokubhala (Writing Skills)
  • Ubaluleko: Ukubhala kakuhle kubalulekile ukufezekisa iziphumo ezilungileyo kwizifundo zakho. Kufuneka uqonde isakhiwo sembhalo, ulandele imigaqo yokubhala ngokuchanekileyo.
  • Amanyathelo:
   • Isicwangciso: Qinisekisa ukuba unesicwangciso esicacileyo sembhalo wakho.
   • Isihloko: Khetha isihloko esifanelekileyo nesinomdla.
   • Umzimba Wombhalo: Landela isakhiwo esifanelekileyo (intshayelelo, umzimba, nesiphelo).
   • Ukuphonononga: Phinda uphonononge umbhala wakho ukuze uqinisekise ukuba akukho mpazamo.
 2. Isakhono Sokunikezela (Presentation Skills)
  • Ubaluleko: Ukunikezela kakuhle kubalulekile ekuqinisekiseni ukuba umyalezo wakho ufi kelela kubaphulaphuli.
  • Amanyathelo:
   • Ukulungiselela: Lungiselela kakuhle ukunikwa kwakho.
   • Ukubalisa: Sebenzisa amazwi acacileyo nawomeleleyo.
   • Ukuzithemba: Bonisa ukuzithemba kwakho xa unikezela.

Uvavanyo Lokuqonda Isicatshulwa (Comprehension Test)

 1. Isicatshulwa Sokufunda (Reading Text)
  • Umxholo: Funda isicatshulwa ngokucophelela ukuze uqonde umxholo nemiyalezo ephambili.
  • Imibuzo: Phendula imibuzo esekwe kwisicatshulwa ukuze uqinisekise ukuqonda kwakho.
  • Iingcebiso:
   • Funda Kancinci: Funda isicatshulwa kancinci ukuze uqonde ngokucokisekileyo.
   • Phawula Amanqaku: Phawula amanqaku abalulekileyo neepoints eziphambili.
   • Ukuzilolonga: Qhelisela ukuphendula imibuzo yokuqonda rhoqo.

Additional Resources

These resources will provide further insights and help reinforce your understanding of isiXhosa writing and comprehension skills. Make sure to review the presentations to get a comprehensive understanding of the topics covered.

Related Posts